fogy Érvényes: 2015.12.18 - től

Kérjük a vásárlás után, tanulmányozza a jótállási feltételeket, olvassa el a „Használati, kezelési útmutatót” és az abban foglaltakat tartsa be ! A jótállási határidő a fogyasztási cikk fogyasztó részére történő átadása, vagy ha az üzembe helyezést a vállalkozás vagy annak megbízottja végzi, az üzembe helyezés napjával kezdődik. Ellenőrizze, hogy a csomagolás alatt a termék sértetlen-e! Az üvegajtókat tartalmazó dobozokat minden esetben ki kell bontani ! A megvásárolt bútor minőségét átvételkor (kiszállításkor) ellenőrizze és amennyiben hiányt, sérülést, vagy egyéb hibát észlel, azt azonnal, de legalább a vásárlástól számított 3 munkanapon belül az ELADÓ ÜZLET-nek jelezze ! A rendeltetésszerű használat közben keletkezett hibákat a további károsodás megelőzésének érdekében haladéktalanul kérjük üzletünkbe bejelenteni. 

A közlés késedelmességéből eredő károkért a vásárló felelős.

Jótállás keretébe tartozó hiba esetén a fogyasztó

 • elsősorban – választása szerint – kijavítást vagy kicserélést követelhet, kivéve, ha a választott jótállási igény teljesítése lehetetlen, vagy ha az a vállalkozásnak a másik jótállási igény teljesítésével összehasonlítva aránytalan többletköltséget eredményezne, figyelembe véve a szolgáltatás hibátlan állapotban képviselt értékét, a szerződésszegés súlyát és a jótállási igény teljesítésével a fogyasztónak okozott érdeksérelmet.
 • ha a vállalkozás a kijavítást vagy a kicserélést nem vállalta, e kötelezettségének megfelelő határidőn belül, a fogyasztó érdekeit kímélve nem tud eleget tenni, vagy ha a fogyasztónak a kijavításhoz vagy a kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt, a fogyasztó – választása szerint – a vételár arányos leszállítását igényelheti, a hibát a vállalkozás költségére maga kijavíthatja vagy mással kijavíttathatja, vagy elállhat a szerződéstől.

Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.

A fogyasztó a választott jogáról másikra térhet át. Az áttéréssel okozott költséget köteles a vállalkozásnak megfizetni, kivéve, ha az áttérésre a vállalkozás adott okot, vagy az áttérés egyébként indokolt volt. Ha a fogyasztó a termék meghibásodása miatt a vásárlástól (üzembe helyezéstől) számított három munkanapon belül érvényesít csereigényt, a vállalkozás nem hivatkozhat aránytalan többletköltségre, hanem köteles a terméket kicserélni, feltéve, hogy a meghibásodás a rendeltetésszerű használatot akadályozza. A kijavítást vagy kicserélést – a termék tulajdonságaira és a fogyasztó által elvárható rendeltetésére figyelemmel – megfelelő határidőn belül, a fogyasztó érdekeit kímélve kell elvégezni. A vállalkozásnak törekednie kell arra, hogy a kijavítást vagy kicserélést legfeljebb tizenöt napon belül elvégezze. A kijavítás során a termékbe csak új alkatrész kerülhet beépítésre. Nem számít bele a jótállási időbe a kijavítási időnek az a része, amely alatt a fogyasztó a terméket nem tudja rendeltetésszerűen használni. A jótállási idő a terméknek vagy a termék részének kicserélése (kijavítása) esetén a kicserélt (kijavított) termékre (termékrészre), valamint a kijavítás következményeként jelentkező hiba tekintetében újból kezdődik. A jótállási kötelezettség teljesítésével kapcsolatos költségek a vállalkozást terhelik.

A rögzített bekötésű, illetve a 10 kg-nál súlyosabb, vagy tömegközlekedési eszközön kézi csomagként nem szállítható terméket – a járművek kivételével – az üzemeltetés helyén kell megjavítani. Ha a javítás az üzemeltetés helyén nem végezhető el, a le- és felszerelésről, valamint az el- és visszaszállításról a forgalmazó gondoskodik. Garanciáját a jótállási jegy vagy fizetési bizonylat bemutatásával érvényesítheti.  

Jótállási szolgáltatások kizárása:

 • szakszerűtlen összeszerelés okozta károsodásra,
 • áruátvételt követő szállítási sérülésekre,
 • a használati-kezelési útmutatót nem tartották be,
 • egy alkatrész, vagy elem természetes kopás, vagy elhasználódás során tönkremegy,
 • a fa természetes anyagából adódó kisebb színeltérésekre,
 • nem rendeltetésszerű használatból adódó sérülésekre,
 • a gyermekkanapé, vendégágyas kanapéágy és sarokgarnitúra ágyként történő folyamatos használatára,
 • az oldalsó részen lévő szövet megrongálódása a kihúzható rész rézsútos használata következtében,
 • az ágyneműtartó lefelé át lett nyomva,
 • bútorlapok nedvesség hatására keletkezett duzzadására,
 • külső erőszakos behatolás következtében, vagy a terméken a vevő vagy idegen személy átalakítást, javítást végzett,
 • textilbőrrel vagy bőrrel bevont garnitúrák nem kezelése bőr ápolóval, mely miatt kiszárad, repedezik és kopik a felülete,
 • olyan hibákra, amelyre a vevő árengedményt kapott,
 • helytelen tárolás, helytelen kezelés, rongálás,
 • kárpitos bútor esetén test helyének benyomódása "üléstükör" kialakulása, enyhe ráncosodás  (ez a tulajdonsága bõr bevonóanyagnál is kialakulhat).
 • elemi kár, természeti csapás,
A jótállás nem érinti a fogyasztó jogszabályból eredő – így különösen kellék- és termékszavatossági, illetve kártérítési – jogainak érvényesítését. Fogyasztói jogvita esetén a fogyasztó a megyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamarák mellett működő békéltető testület eljárását is kezdeményezheti. A jótállási igény a jótállási jeggyel érvényesíthető. Jótállási jegy fogyasztó rendelkezésére bocsátásának elmaradása esetén a szerződés megkötését bizonyítottnak kell tekinteni, ha az ellenérték megfizetését igazoló bizonylatot - az általános forgalmi adóról szóló törvény alapján kibocsátott számlát vagy nyugtát - a fogyasztó bemutatja. Ebben az esetben a jótállásból eredő jogok az ellenérték megfizetését igazoló bizonylattal érvényesíthetőek. A fogyasztó jótállási igényét a vállalkozásnál érvényesítheti. A vállalkozás a minőségi kifogás bejelentésekor a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés keretében eladott dolgokra vonatkozó szavatossági és jótállási igények intézésének eljárási szabályairól szóló 19/2014. (IV. 29.) NGM rendelet (a továbbiakban: NGM rendelet) 4. §-a szerint köteles – az ott meghatározott tartalommal – jegyzőkönyvet felvenni és annak másolatát haladéktalanul és igazolható módon a fogyasztó rendelkezésére bocsátani. A vállalkozás, illetve a javítószolgálat (szerviz) a termék javításra való átvételekor az NGM rendelet 6. §-a szerinti elismervény átadására köteles. A Vevő– amennyiben a Ptk. vonatkozó jogszabályai alapján fogyasztónak minősül – szavatossági igényeit a teljesítéstől számított két éves elévülési határidőn belül érvényesítheti. fogy