Áruházi vásárlás esetén

A szerződés létrejötte, hatálya, tárgya

1./  A szerződés bármely személy (továbbiakban Vevő) és a Intarsio Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., – kereskedelmi megjelölésében  OTTHON BÚTOR ÁRUHÁZ – (továbbiakban Eladó) között a megrendelés leadásával jön létre, és foglaló megfizetésével lép hatályba.  A megrendelés leadásával létrejött szerződés a feleket kölcsönösen jogosítja és kötelezi.

Az Eladó köteles a megrendelt bútor(oka)t, a megrendelőn, vagy visszaigazoláson közölt szállítási határidőn belül ( ettől csak a rajta kívül álló okok miatt térhet el ) a Vevőnek átadni, a Vevő pedig köteles a megrendelt árut átvenni, és annak ellenértékét megfizetni. Eladó kötelezettséget vállal továbbá arra, hogy a létrejött szerződés feltételeit, különösen az árat, és a szállításfeltételeit nem változtatja. A Vevő kijelenti, hogy a megrendeléskor megadott adatai, a valóságnak megfelelnek, és egyben tudomásul veszi, hogy valótlan adatok megadása miatt felmerülő károkért, felelősséggel tartozik. 2./  Jelen szerződés az általános szerződési feltételek elválaszthatatlan részét képező megrendelésen megjelölt bútor(ok)ra vonatkozik. Amennyiben a jelen szerződés és a bútorról kapott bármely leírás, ismertetőtájékoztatás között eltérés van, úgy a jelen szerződésben foglaltak az irányadóak. Bizonyos bútoroknál előfordulhat, hogy a gyártó a sorozatgyártásban valamilyen formai vagy konstrukcióbeli változást vezet be. Az ilyen bútor szállítása nem jelent szerződésszegést, amennyiben ezek nem jelentenek lényeges eltéréseket.

A megrendelés szabályai

3./  A Vevő választása szerint a bútort az Eladó üzletében, kiállított minta, katalógus, színminta alapján rendelheti meg.  Amennyiben a Vevő a bútort színminta alapján rendeli, úgy jelen a megrendelőlap aláírásával igazolja, hogy a bútor típusát, színét, kódszámát, méretét, illetve a kárpit színét, kódszámát ellenőrizte, és azt elfogadja. A Vevő a szerződés aláírásával egyidejűleg köteles a teljes vételár, széria és kárpitos bútorok esetén legalább 20 % – át, egyedi bútorok esetén legalább 50 % – át az Eladó részére foglalóként készpénzben vagy bankkártyával megfizetni, illetve a megadott bankszámlára átutalni.

INTARSIO Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.

Bátonyterenye Ózdi út   7.

Budapest bank:   10103726-64642900-01004002

  A hátralévő vételárhátralékot a Vevő az Eladó (4 pont szerinti) értesítésétől számított legkésőbb  5  napon belül – személyesen az üzletben vagy legkésőbb a házhoz szállítás alkalmával az átadás-átvétel előtt – köteles megfizetni.

A teljesítés módja és alakisága

4./  Az Eladó akkor teljesítette a szerződést, amikor a bútort a szerződésnek és a jogszabályi előírásoknak megfelelően az átadásra előkészítette és erről a Vevőt igazolható módon, értesítette. Az áru megérkezéséről történt értesítés szóban és/vagy írásban, azaz telefonon és/vagy ajánlott levél formájában történhet. Amennyiben a Vevő a bútort átvette, úgy a szerződés mindenképpen teljesítettnek tekinthető az Eladó részéről. Amennyiben a Vevő a bútor átvétele előtt az értesítési címét bármely okból megváltoztatja, úgy köteles a címváltozásról az Eladót tájékoztatni. Amennyiben a Vevő ezt elmulasztja, viseli annak kockázatát, hogy az Eladó értesítését nem, vagy késedelemben kapja meg. Az Eladó jognyilatkozatai a Vevővel szemben megtörténtnek számítanak, ha azokat az Eladó a Vevő utoljára megadott címére megküldte.

Átadás-átvétel

5.1/  Az átadás-átvétel a Vevő értesítését követő 5 munkanapon belül történik az Eladótelephelyén vagy igény esetén – külön díjazás ellenében – házhoz szállítással. Eladó, amennyiben azt a Vevő kéri, külön ellenértékért vállalja a bútor Vevő részére történő házhoz szállítását és összeszerelését. A szállítás és összeszerelés feltételeiről és díjáról a szolgáltatási díjak menüpontban tájékozódhat. Vevő tudomásul veszi, hogy Eladó a megrendelések szállítását és a bútorok összeszerelését nem tudja egy és ugyanazon a napon teljesíteni. Helyszínen történő szerelés esetén 25 km távolságon felül pótdíjat számolunk fel. ( kiszállás ) 5.2/  Az átadás-átvétel feltétele, hogy a Vevő a vételárhátralékot – vagy az üzletben személyesen vagy házhoz szállítás esetén az átadás-átvétel előtt – maradéktalanul megfizette. Amennyiben az  5  munkanapos határidő eredménytelenül telik és a Vevő a bútort nem veszi át, és nem fizeti ki, úgy az Eladó jogosult a szerződéstől elállni és a bútort értékesíteni, illetve a befizetett foglalót megtartani. 5.3/   A bútor átvételénél a Vevő köteles megvizsgálni, hogy a bútor megfelel-e a megrendelésnek. E körben Vevő köteles ellenőrizni a bútorok épségét, lapra szerelt bútorok esetén a csomagolódobozok telítettségét, a vitrin- és üvegalkatrészeket. (Vevő tudomásul veszi, hogy az átvétel után eltörött üvegelemeket az Eladó csak  tudja pótolni!) Amennyiben a bútor megfelel a megrendelésnek, úgy ezt a Vevő a bútor átvételénél köteles aláírásával igazolni. A Vevő köteles a bútor felismerhető hibáit azonnal, de legkésőbb a hiba felfedezésétől számított két napon belül írásban – jegyzőkönyv felvételével – kifogásolni, ellenkező esetben az átvétel igazolásával a Vevő az Eladó szerződésszerű teljesítését igazolja.

Kárveszély

6./  A bútor átadásával, vagy az 5. pontban meghatározott átvételi határidő eredménytelen elteltével egyidejűleg a kárveszély a Vevőre száll át.

Fizetési feltételek

7./  A Vevő a szerződést csak akkor teljesítette, ha a vételár,teljes egészében együtt befolyt az Eladóhoz. Vevőnek nincs joga vételártartozását ellenkövetelések beszámításával kiegyenlíteni, kivéve azokat, melyeket Eladó elismert vagy bíróság jogerősen megállapított. Bankkártyával történő fizetés esetén a Vevő – az Eladó kérésére – köteles személyazonosságát megfelelő módon igazolni. Amennyiben a Vevő az Eladó ezen kérésének nem tesz eleget, úgy az Eladó nem köteles teljesítést elfogadni és jogosult a szerződéstől elállni, továbbá kárának megtérítését követelni.

Elállás

8./  Vevőnek jogában áll, hogy személyesen, a megrendelés leadását követő 24 órán belül a megrendelésétől elálljon, vagy módosítsa azt. Ebben az esetben részére a foglaló a teljes vételár 10 %-ának, de legalább 5.000 Ft-nak megfelelő összeg levonásával visszajár. Ha a Vevő elállására a megrendelés leadását követő 24 órán túl kerül sor, amikor az Eladó a megrendeléstől elállni már nem tud, a Vevő a már befizetett foglalót elveszti és köteles az Eladó ezt meghaladó kárát is megtéríteni. Amennyiben az egyik fél a szerződést nem vagy felróhatóan késedelmesen teljesíti, és a szerződésszerű állapotot a másik fél felszólítására 30 napos határidőn belül nem állítja helyre, a másik fél a szerződéstől elállhat. Az elállás a másik félhez intézett egyoldalú jognyilatkozattal történik. Vevő részéről elállásnak nincs helye, ha az Eladó nem vagy késedelmes teljesítését „vismaior” (elemi csapás, háború, természeti akadály, sztrájk stb.) hiúsítja meg, vagy ha a késedelmet külföldi vagy belföldi hatósági intézkedés, vámeljárás,határvárakozási idő vagy fuvarozási akadály okozza.

A szállítási határidő átlagosan 1 – 3 hét, egyes termékcsoportoknál 6-8 hét !

A megrendelt termékeket belföldön az áru raktárra érkezésétől számítva, telefonos visszaigazolás után 1-3 munkanapon belül házhoz szállítjuk, vagy áruházunkban nyitvatartási idő alatt át lehet venni.

H.-P. 9:00 – 17:00   Sz. 9:00 – 12:00.

A megrendelt bútor szállítási határidejének módosítási jogát fenntartjuk !

Szavatosság és jótállás

10./  A Vevőt az Eladó hibás teljesítése esetén megilletik mindazok a szavatossági, illetve – amennyiben a Vevő a Ptk. vonatkozó rendelkezései alapján fogyasztónak minősül – jótállási jogok, amelyeket számára a Ptk., illetve bruttó 10.000,- Ft-ot meghaladó bútorvásárlás esetén az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX.22.) Korm. rendelet lehetővé tesznek. A Vevőszavatossági,illetve jótállási igényeit kizárólag a vásárláskor kapott eredeti és a teljes vételár kifizetését igazoló számla, illetve jótállási jegy bemutatása esetén érvényesítheti. Az Eladó mentesülhet a Vevőszerződéstől való elállásra vagy megfelelő árcsökkentésre vonatkozó igényétől, ha a hibás dolgot megfelelőhatáridőn belül hibátlanra cseréli ki. Továbbá Eladó mentesülhet a Vevőmegfelelő árcsökkentésre vonatkozó igényétől, ha megfelelő határidőn belül a Vevőszámára elfogadható módon a dolgot kijavítja, vagy a hiányzó dolgot pótolja. A szavatosság, illetve jótállás nem terjed ki az olyan hibákra, melyek arra vezethetőek vissza, hogy:  

  • a bútort nem rendeltetésszerűen használták, nem tartották be a bútor kezelési-, használati-,illetve karbantartási-utasítását,
  • a szükséges javításokat nem, vagy nem a kijelölt szakszervizben végezték el,
  • a bútort átalakították, megváltoztatták,
  • valamely alkatrész(szövet stb.) természetes kopás, elhasználódás folytán tönkremegy,
  • a Vevő nem tett eleget kárenyhítési kötelezettségének,
  • a házhoz szállítást nem az Eladó alkalmazottjai – megbízottjai végezték, (Vevő által eszközölt szállítás közben történt sérülésekért az Eladó felelősséggel nem tartozik.)
  • a lapra-szerelt bútorok elemei és alkatrészei a Vevő vagy az általa megbízott más személy összeszerelése közben sérültek meg. (Ebben az esetben Vevő tudomásul veszi, hogy a sérült elemek cseréjére és pótlására kizárólag térítés ellenében kerül sor.)

A Vevő– amennyiben a Ptk. vonatkozó jogszabályai alapján fogyasztónak minősül – szavatossági igényeit a teljesítéstől számított két éves elévülési határidőn belül érvényesítheti. Ha a Vevő ezen igényét menthető okból nem tudja fenti határidőn belül érvényesíteni, így különösen, ha a hiba jellegénél fogva nem volt felismerhető, a Vevőszavatossági igényét a teljesítés időpontjától számított 3 éven belül érvényesítheti. A jótállásidő tartama a teljesítéstől számított egy év.

Egyéb rendelkezések

11./ Vevő aláírásával kijelenti és igazolja, hogy az általános szerződési feltételeket átolvasta, megértette,és mint szerződéses akaratával mindenben megegyezőt elfogadja, ugyanakkor a magyar nyelvű jótállási jegyet, minőségtanúsítványt és használati-kezelési útmutatót eredeti iratokban átvette.

Személyes adatok:

A vevők személyes adatainak felhasználása az Adatvédelmi törvény hatályos szabályozásának értelmében történik. Az Intarsio Kft. a vásárlók adatait a szerződés teljesítése, és a szerződés feltételeinek későbbi bizonyítása érdekében tárolja, illetve alvállalkozóinak (futárszolgálat) átadja. Az alvállalkozók az Intarsio Kft. által átadott személyes adatokat semmilyen módon nem jogosultak megőrizni, felhasználni, illetve további személyeknek átadni. A megrendeléskor megadott címen az Intarsio Kft. ügyfeleit jövőbeni ajánlatairól, akcióiról értesítheti.

Internetes vásárlás esetén