A szerződés létrejötte, hatálya, tárgya

1./  A szerződés bármely személy (továbbiakban Vevő) és a Intarsio Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., - kereskedelmi megjelölésében  OTTHON BÚTOR ÁRUHÁZ - (továbbiakban Eladó) között a megrendelés leadásával jön létre, és foglaló megfizetésével lép hatályba.  A megrendelés leadásával létrejött szerződés a feleket kölcsönösen jogosítja és kötelezi.

Az Eladó köteles a megrendelt bútor(oka)t, a megrendelőn, vagy visszaigazoláson közölt szállítási határidőn belül ( ettől csak a rajta kívül álló okok miatt térhet el ) a Vevőnek átadni, a Vevő pedig köteles a megrendelt árut átvenni, és annak ellenértékét megfizetni. Eladó kötelezettséget vállal továbbá arra, hogy a létrejött szerződés feltételeit, különösen az árat, és a szállításfeltételeit nem változtatja. A Vevő kijelenti, hogy a megrendeléskor megadott adatai, a valóságnak megfelelnek, és egyben tudomásul veszi, hogy valótlan adatok megadása miatt felmerülő károkért, felelősséggel tartozik. 2./  Jelen szerződés az általános szerződési feltételek elválaszthatatlan részét képező megrendelésen megjelölt bútor(ok)ra vonatkozik. Amennyiben a jelen szerződés és a bútorról kapott bármely leírás, ismertetőtájékoztatás között eltérés van, úgy a jelen szerződésben foglaltak az irányadóak. Bizonyos bútoroknál előfordulhat, hogy a gyártó a sorozatgyártásban valamilyen formai vagy konstrukcióbeli változást vezet be. Az ilyen bútor szállítása nem jelent szerződésszegést, amennyiben ezek nem jelentenek lényeges eltéréseket.

A megrendelés szabályai

3./  A Vevő választása szerint a bútort az Eladó üzletében, kiállított minta, katalógus, színminta alapján rendelheti meg.  Amennyiben a Vevő a bútort színminta alapján rendeli, úgy jelen a megrendelőlap aláírásával igazolja, hogy a bútor típusát, színét, kódszámát, méretét, illetve a kárpit színét, kódszámát ellenőrizte, és azt elfogadja. A Vevő a szerződés aláírásával egyidejűleg köteles a teljes vételár, széria és kárpitos bútorok esetén legalább 20 % - át, egyedi bútorok esetén legalább 50 % - át az Eladó részére foglalóként készpénzben vagy bankkártyával megfizetni, illetve a megadott bankszámlára átutalni.

INTARSIO Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.

Bátonyterenye Ózdi út   7.

K & H bank:   10201006-50252958-00000000

  A hátralévő vételárhátralékot a Vevő az Eladó (4 pont szerinti) értesítésétől számított legkésőbb  5  napon belül – személyesen az üzletben vagy legkésőbb a házhoz szállítás alkalmával az átadás-átvétel előtt - köteles megfizetni.

A teljesítés módja és alakisága

4./  Az Eladó akkor teljesítette a szerződést, amikor a bútort a szerződésnek és a jogszabályi előírásoknak megfelelően az átadásra előkészítette és erről a Vevőt igazolható módon, értesítette. Az áru megérkezéséről történt értesítés szóban és/vagy írásban, azaz telefonon és/vagy ajánlott levél formájában történhet. Amennyiben a Vevő a bútort átvette, úgy a szerződés mindenképpen teljesítettnek tekinthető az Eladó részéről. Amennyiben a Vevő a bútor átvétele előtt az értesítési címét bármely okból megváltoztatja, úgy köteles a címváltozásról az Eladót tájékoztatni. Amennyiben a Vevő ezt elmulasztja, viseli annak kockázatát, hogy az Eladó értesítését nem, vagy késedelemben kapja meg. Az Eladó jognyilatkozatai a Vevővel szemben megtörténtnek számítanak, ha azokat az Eladó a Vevő utoljára megadott címére megküldte.

Átadás-átvétel

5.1/  Az átadás-átvétel a Vevő értesítését követő 5 munkanapon belül történik az Eladótelephelyén vagy igény esetén – külön díjazás ellenében – házhoz szállítással. Eladó, amennyiben azt a Vevő kéri, külön ellenértékért vállalja a bútor Vevő részére történő házhoz szállítását és összeszerelését. A szállítás és összeszerelés feltételeiről és díjáról a szolgáltatási díjak menüpontban tájékozódhat. Vevő tudomásul veszi, hogy Eladó a megrendelések szállítását és a bútorok összeszerelését nem tudja egy és ugyanazon a napon teljesíteni. Helyszínen történő szerelés esetén 25 km távolságon felül pótdíjat számolunk fel. ( kiszállás ) 5.2/  Az átadás-átvétel feltétele, hogy a Vevő a vételárhátralékot – vagy az üzletben személyesen vagy házhoz szállítás esetén az átadás-átvétel előtt - maradéktalanul megfizette. Amennyiben az  5  munkanapos határidő eredménytelenül telik és a Vevő a bútort nem veszi át, és nem fizeti ki, úgy az Eladó jogosult a szerződéstől elállni és a bútort értékesíteni, illetve a befizetett foglalót megtartani. 5.3/   A bútor átvételénél a Vevő köteles megvizsgálni, hogy a bútor megfelel-e a megrendelésnek. E körben Vevő köteles ellenőrizni a bútorok épségét, lapra szerelt bútorok esetén a csomagolódobozok telítettségét, a vitrin- és üvegalkatrészeket. (Vevő tudomásul veszi, hogy az átvétel után eltörött üvegelemeket az Eladó csak  tudja pótolni!) Amennyiben a bútor megfelel a megrendelésnek, úgy ezt a Vevő a bútor átvételénél köteles aláírásával igazolni. A Vevő köteles a bútor felismerhető hibáit azonnal, de legkésőbb a hiba felfedezésétől számított két napon belül írásban – jegyzőkönyv felvételével – kifogásolni, ellenkező esetben az átvétel igazolásával a Vevő az Eladó szerződésszerű teljesítését igazolja.

Kárveszély

6./  A bútor átadásával, vagy az 5. pontban meghatározott átvételi határidő eredménytelen elteltével egyidejűleg a kárveszély a Vevőre száll át.

Fizetési feltételek

7./  A Vevő a szerződést csak akkor teljesítette, ha a vételár,teljes egészében együtt befolyt az Eladóhoz. Vevőnek nincs joga vételártartozását ellenkövetelések beszámításával kiegyenlíteni, kivéve azokat, melyeket Eladó elismert vagy bíróság jogerősen megállapított. Bankkártyával történő fizetés esetén a Vevő – az Eladó kérésére – köteles személyazonosságát megfelelő módon igazolni. Amennyiben a Vevő az Eladó ezen kérésének nem tesz eleget, úgy az Eladó nem köteles teljesítést elfogadni és jogosult a szerződéstől elállni, továbbá kárának megtérítését követelni.

Elállás

8./  Vevőnek jogában áll, hogy személyesen, a megrendelés leadását követő 24 órán belül a megrendelésétől elálljon, vagy módosítsa azt. Ebben az esetben részére a foglaló a teljes vételár 10 %-ának, de legalább 5.000 Ft-nak megfelelő összeg levonásával visszajár. Ha a Vevő elállására a megrendelés leadását követő 24 órán túl kerül sor, amikor az Eladó a megrendeléstől elállni már nem tud, a Vevő a már befizetett foglalót elveszti és köteles az Eladó ezt meghaladó kárát is megtéríteni. Amennyiben az egyik fél a szerződést nem vagy felróhatóan késedelmesen teljesíti, és a szerződésszerű állapotot a másik fél felszólítására 30 napos határidőn belül nem állítja helyre, a másik fél a szerződéstől elállhat. Az elállás a másik félhez intézett egyoldalú jognyilatkozattal történik. Vevő részéről elállásnak nincs helye, ha az Eladó nem vagy késedelmes teljesítését „vismaior” (elemi csapás, háború, természeti akadály, sztrájk stb.) hiúsítja meg, vagy ha a késedelmet külföldi vagy belföldi hatósági intézkedés, vámeljárás,határvárakozási idő vagy fuvarozási akadály okozza.

A szállítási határidő átlagosan 1 – 3 hét, egyes termékcsoportoknál 6-8 hét !

A megrendelt termékeket belföldön az áru raktárra érkezésétől számítva, telefonos visszaigazolás után 1-3 munkanapon belül házhoz szállítjuk, vagy áruházunkban nyitvatartási idő alatt át lehet venni.

H.-P. 9:00 – 17:00   Sz. 9:00 – 12:00.

A megrendelt bútor szállítási határidejének módosítási jogát fenntartjuk !

Szavatosság és jótállás

10./  A Vevőt az Eladó hibás teljesítése esetén megilletik mindazok a szavatossági, illetve – amennyiben a Vevő a Ptk. vonatkozó rendelkezései alapján fogyasztónak minősül – jótállási jogok, amelyeket számára a Ptk., illetve bruttó 10.000,- Ft-ot meghaladó bútorvásárlás esetén az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX.22.) Korm. rendelet lehetővé tesznek. A Vevőszavatossági,illetve jótállási igényeit kizárólag a vásárláskor kapott eredeti és a teljes vételár kifizetését igazoló számla, illetve jótállási jegy bemutatása esetén érvényesítheti. Az Eladó mentesülhet a Vevőszerződéstől való elállásra vagy megfelelő árcsökkentésre vonatkozó igényétől, ha a hibás dolgot megfelelőhatáridőn belül hibátlanra cseréli ki. Továbbá Eladó mentesülhet a Vevőmegfelelő árcsökkentésre vonatkozó igényétől, ha megfelelő határidőn belül a Vevőszámára elfogadható módon a dolgot kijavítja, vagy a hiányzó dolgot pótolja. A szavatosság, illetve jótállás nem terjed ki az olyan hibákra, melyek arra vezethetőek vissza, hogy:  

  • a bútort nem rendeltetésszerűen használták, nem tartották be a bútor kezelési-, használati-,illetve karbantartási-utasítását,
  • a szükséges javításokat nem, vagy nem a kijelölt szakszervizben végezték el,
  • a bútort átalakították, megváltoztatták,
  • valamely alkatrész(szövet stb.) természetes kopás, elhasználódás folytán tönkremegy,
  • a Vevő nem tett eleget kárenyhítési kötelezettségének,
  • a házhoz szállítást nem az Eladó alkalmazottjai – megbízottjai végezték, (Vevő által eszközölt szállítás közben történt sérülésekért az Eladó felelősséggel nem tartozik.)
  • a lapra-szerelt bútorok elemei és alkatrészei a Vevő vagy az általa megbízott más személy összeszerelése közben sérültek meg. (Ebben az esetben Vevő tudomásul veszi, hogy a sérült elemek cseréjére és pótlására kizárólag térítés ellenében kerül sor.)

A Vevő– amennyiben a Ptk. vonatkozó jogszabályai alapján fogyasztónak minősül – szavatossági igényeit a teljesítéstől számított két éves elévülési határidőn belül érvényesítheti. Ha a Vevő ezen igényét menthető okból nem tudja fenti határidőn belül érvényesíteni, így különösen, ha a hiba jellegénél fogva nem volt felismerhető, a Vevőszavatossági igényét a teljesítés időpontjától számított 3 éven belül érvényesítheti. A jótállásidő tartama a teljesítéstől számított egy év.

Egyéb rendelkezések

11./ Vevő aláírásával kijelenti és igazolja, hogy az általános szerződési feltételeket átolvasta, megértette,és mint szerződéses akaratával mindenben megegyezőt elfogadja, ugyanakkor a magyar nyelvű jótállási jegyet, minőségtanúsítványt és használati-kezelési útmutatót eredeti iratokban átvette.

Személyes adatok:

A vevők személyes adatainak felhasználása az Adatvédelmi törvény hatályos szabályozásának értelmében történik. Az Intarsio Kft. a vásárlók adatait a szerződés teljesítése, és a szerződés feltételeinek későbbi bizonyítása érdekében tárolja, illetve alvállalkozóinak (futárszolgálat) átadja. Az alvállalkozók az Intarsio Kft. által átadott személyes adatokat semmilyen módon nem jogosultak megőrizni, felhasználni, illetve további személyeknek átadni. A megrendeléskor megadott címen az Intarsio Kft. ügyfeleit jövőbeni ajánlatairól, akcióiról értesítheti.

Cookie-kat azért használunk, hogy weboldalunkat még jobban az Ön személyes igényeire szabhassuk. Szolgáltatásaink használatával Ön beleegyezik a cookie-k alkalmazásába. Tudjon meg többet.

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close