fogy

Érvényes: 2015.12.18 - től

Kérjük a vásárlás után, tanulmányozza a jótállási feltételeket, olvassa el a „Használati, kezelési útmutatót” és az abban foglaltakat tartsa be ! A jótállási határidő a fogyasztási cikk fogyasztó részére történő átadása, vagy ha az üzembe helyezést a vállalkozás vagy annak megbízottja végzi, az üzembe helyezés napjával kezdődik. Ellenőrizze, hogy a csomagolás alatt a termék sértetlen-e! Az üvegajtókat tartalmazó dobozokat minden esetben ki kell bontani ! A megvásárolt bútor minőségét átvételkor (kiszállításkor) ellenőrizze és amennyiben hiányt, sérülést, vagy egyéb hibát észlel, azt azonnal, de legalább a vásárlástól számított 3 munkanapon belül az ELADÓ ÜZLET-nek jelezze ! A rendeltetésszerű használat közben keletkezett hibákat a további károsodás megelőzésének érdekében haladéktalanul kérjük üzletünkbe bejelenteni. 

A közlés késedelmességéből eredő károkért a vásárló felelős.

Jótállás keretébe tartozó hiba esetén a fogyasztó

 • elsősorban – választása szerint – kijavítást vagy kicserélést követelhet, kivéve, ha a választott jótállási igény teljesítése lehetetlen, vagy ha az a vállalkozásnak a másik jótállási igény teljesítésével összehasonlítva aránytalan többletköltséget eredményezne, figyelembe véve a szolgáltatás hibátlan állapotban képviselt értékét, a szerződésszegés súlyát és a jótállási igény teljesítésével a fogyasztónak okozott érdeksérelmet.
 • ha a vállalkozás a kijavítást vagy a kicserélést nem vállalta, e kötelezettségének megfelelő határidőn belül, a fogyasztó érdekeit kímélve nem tud eleget tenni, vagy ha a fogyasztónak a kijavításhoz vagy a kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt, a fogyasztó – választása szerint – a vételár arányos leszállítását igényelheti, a hibát a vállalkozás költségére maga kijavíthatja vagy mással kijavíttathatja, vagy elállhat a szerződéstől.

Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.

A fogyasztó a választott jogáról másikra térhet át. Az áttéréssel okozott költséget köteles a vállalkozásnak megfizetni, kivéve, ha az áttérésre a vállalkozás adott okot, vagy az áttérés egyébként indokolt volt. Ha a fogyasztó a termék meghibásodása miatt a vásárlástól (üzembe helyezéstől) számított három munkanapon belül érvényesít csereigényt, a vállalkozás nem hivatkozhat aránytalan többletköltségre, hanem köteles a terméket kicserélni, feltéve, hogy a meghibásodás a rendeltetésszerű használatot akadályozza. A kijavítást vagy kicserélést – a termék tulajdonságaira és a fogyasztó által elvárható rendeltetésére figyelemmel – megfelelő határidőn belül, a fogyasztó érdekeit kímélve kell elvégezni. A vállalkozásnak törekednie kell arra, hogy a kijavítást vagy kicserélést legfeljebb tizenöt napon belül elvégezze. A kijavítás során a termékbe csak új alkatrész kerülhet beépítésre. Nem számít bele a jótállási időbe a kijavítási időnek az a része, amely alatt a fogyasztó a terméket nem tudja rendeltetésszerűen használni. A jótállási idő a terméknek vagy a termék részének kicserélése (kijavítása) esetén a kicserélt (kijavított) termékre (termékrészre), valamint a kijavítás következményeként jelentkező hiba tekintetében újból kezdődik. A jótállási kötelezettség teljesítésével kapcsolatos költségek a vállalkozást terhelik.

A rögzített bekötésű, illetve a 10 kg-nál súlyosabb, vagy tömegközlekedési eszközön kézi csomagként nem szállítható terméket – a járművek kivételével – az üzemeltetés helyén kell megjavítani. Ha a javítás az üzemeltetés helyén nem végezhető el, a le- és felszerelésről, valamint az el- és visszaszállításról a forgalmazó gondoskodik. Garanciáját a jótállási jegy vagy fizetési bizonylat bemutatásával érvényesítheti.  

Jótállási szolgáltatások kizárása:

 • szakszerűtlen összeszerelés okozta károsodásra,
 • áruátvételt követő szállítási sérülésekre,
 • a használati-kezelési útmutatót nem tartották be,
 • egy alkatrész, vagy elem természetes kopás, vagy elhasználódás során tönkremegy,
 • a fa természetes anyagából adódó kisebb színeltérésekre,
 • nem rendeltetésszerű használatból adódó sérülésekre,
 • a gyermekkanapé, vendégágyas kanapéágy és sarokgarnitúra ágyként történő folyamatos használatára,
 • az oldalsó részen lévő szövet megrongálódása a kihúzható rész rézsútos használata következtében,
 • az ágyneműtartó lefelé át lett nyomva,
 • bútorlapok nedvesség hatására keletkezett duzzadására,
 • külső erőszakos behatolás következtében, vagy a terméken a vevő vagy idegen személy átalakítást, javítást végzett,
 • textilbőrrel vagy bőrrel bevont garnitúrák nem kezelése bőr ápolóval, mely miatt kiszárad, repedezik és kopik a felülete,
 • olyan hibákra, amelyre a vevő árengedményt kapott,
 • helytelen tárolás, helytelen kezelés, rongálás,
 • kárpitos bútor esetén test helyének benyomódása "üléstükör" kialakulása, enyhe ráncosodás  (ez a tulajdonsága bõr bevonóanyagnál is kialakulhat).
 • elemi kár, természeti csapás,
A jótállás nem érinti a fogyasztó jogszabályból eredő – így különösen kellék- és termékszavatossági, illetve kártérítési – jogainak érvényesítését. Fogyasztói jogvita esetén a fogyasztó a megyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamarák mellett működő békéltető testület eljárását is kezdeményezheti. A jótállási igény a jótállási jeggyel érvényesíthető. Jótállási jegy fogyasztó rendelkezésére bocsátásának elmaradása esetén a szerződés megkötését bizonyítottnak kell tekinteni, ha az ellenérték megfizetését igazoló bizonylatot - az általános forgalmi adóról szóló törvény alapján kibocsátott számlát vagy nyugtát - a fogyasztó bemutatja. Ebben az esetben a jótállásból eredő jogok az ellenérték megfizetését igazoló bizonylattal érvényesíthetőek. A fogyasztó jótállási igényét a vállalkozásnál érvényesítheti. A vállalkozás a minőségi kifogás bejelentésekor a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés keretében eladott dolgokra vonatkozó szavatossági és jótállási igények intézésének eljárási szabályairól szóló 19/2014. (IV. 29.) NGM rendelet (a továbbiakban: NGM rendelet) 4. §-a szerint köteles – az ott meghatározott tartalommal – jegyzőkönyvet felvenni és annak másolatát haladéktalanul és igazolható módon a fogyasztó rendelkezésére bocsátani. A vállalkozás, illetve a javítószolgálat (szerviz) a termék javításra való átvételekor az NGM rendelet 6. §-a szerinti elismervény átadására köteles. A Vevő– amennyiben a Ptk. vonatkozó jogszabályai alapján fogyasztónak minősül – szavatossági igényeit a teljesítéstől számított két éves elévülési határidőn belül érvényesítheti. Ha a Vevő ezen igényét menthető okból nem tudja fenti határidőn belül érvényesíteni, így különösen, ha a hiba jellegénél fogva nem volt felismerhető, a Vevőszavatossági igényét a teljesítés időpontjától számított 3 éven belül érvényesítheti.

fogy

Cookie-kat azért használunk, hogy weboldalunkat még jobban az Ön személyes igényeire szabhassuk. Szolgáltatásaink használatával Ön beleegyezik a cookie-k alkalmazásába. Tudjon meg többet.

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close